Dret d'accés a la informació pública

El dret d’accés és el segon eix fonamental de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest eix serveix de complement a la transparència que s’aconsegueix amb les obligacions de publicitat activa.

Qualsevol persona que consulta un portal de transparència i vol conèixer alguna informació més que no hi consta, pot exercir el seu dret d’accés a travès d’un formulari que hi ha disponible al portal.

El dret d’accés és reconegut a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea però no està inclòs a la llista de drets fonamentals de la Constitució Espanyola. Tot i així, es qualifica com un dret essencial, inherent a la democràcia.

La informació pública que es pot obtenir amb el dret d’accés inclou tota la informació de què disposa una administració, amb independència de si l’ha elaborada o si l’ha rebuda de tercers. Alhora, també es considera informació pública objecte del dret d’accés a la informació aquelles dades o documents que les administracions públiques poden exigir legítimament a terceres persones com a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions.

Aquest dret d’accés a la informació pública disposa d’uns límits i restriccions, majoritàriament per marcats per altres drets o lleis superiors, com pot ser la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Per exercir el vostre dret d’accés a la informació pública cliqueu aquí.

Subscriure a