SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

27/03/2019

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PAM 2023

Despeses corrents              19.067,89€

Reparació, manteniment i conservació

Material d'oficina

Subministrament energia elèctrica

Combustibles i carburants

Assegurances

 

ECÀTALEG 2023

Subvenció Diputació de Tarragona 1.936€ per Som 2 espectacles, Parc Aquàtic i Terrestre.

 

 

 

Subvenció Diputació de Tarragona 1.210€ per Som 2 espectacles, Tobogan aquàtic.

 

Subvenció Diputació de Tarragona 1.000€ per l'actuació Les Veus de Reus, havaneres.

 

Subvenció Diputació de Tarragona 850€ per la cercavila de la Xaranga, Tal com sona.

 

Subvenció Diputació de Tarragona 5.800€ per l'actuació de l'Orquestra Atalaia, ball festa major.

 

 

 

 

 

 

ECÀTALEG 2023

Subvenció Diputació de TArragona 500€ per l'actuació de la Festa de la Mel.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

DIGITILITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS

C) 2.492,32€ (subvenció) i 3.390,30€ (execució) (Adquisició servidor, implantació conjunt de mesures de l'ENS).

B) 854,02€ (subvenció) i 899,00€ (execució)  (Adquisició d'un ordinador portàtil per a Alcaldia.)

 

 

PAM 2022

 

Pavimentació i serveis en un tram del carrer Aragó               48.575,09€

Despeses corrents                19.067,89€

 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2022

-Subvencions excepcionals per fenòmens

meteorològics: 21.163,55€

 

 

Transició energètica i acció climàtica

Línia 2 PAESC                          16.057,79€

Línia 4- Residus                       10.000,00€

 

Desenvolupament polítiques locals

d’habitatge 2022    30.000,00€

 

Salut Pública 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Arnes una subvenció per al finançament d'actuacion per regenerar entorns més resilients, segurs i saludables. exercici 2022

Línia 1-1.3 Agent Cívic               6.539,20€ (subvenció) i 14.172,66€ (execució)  (contractació de 3 persones per al control d'accés als espais naturals Toll del Vidre i Estrets.)

Línia 1-1.2 Piscines                    7.722,59€ (subvenció) i 9.347,28€ (execució) (contractació socorristes temporada estiu 2022)

Línia 2- Salut                           13.012,98€ (subvenció) i 12.320,39€ (execució) 

            2.1 - Aigua Consum Humà (per les analítiques de control de l'aigua i l'adquisició de clor per a l'aigua potable, reparació fuites aigua potable i neteja i desinfecció dipòsit aigua potable)

            2.2 - Espècies plaga (desinsentació i desratització espais públics municipals)

            2.8 - Desfibril·ladors (curs)

Activitats Culturals 2022       8.308,26€

 

SUBVENCIONS E-CATÀLEG 2022

La Diputació de Tarragona ha subvencionat

E-CATÀLEG 2022 per un valor de 8.573,00€.

 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2021

-Subvencions excepcionals per fenòmens

meteorològics. Temporal Filomena: 80.000,00€

 

Pla d'Acció Municipal 2021 (PAM)

-Despeses corrents: 19.067,89€

-Adequació magatzem municipal com a Sala de Vetlles: 30.000,00€

-Construcció de Pista de Pàdel en zona esportiva: 37.462,36€

 

 

SALUT PÚBLICA 2021

-Piscines: 8.668,28€

-Agent Cívic: 5.200,97€

-Protecció Salut Pública: 13.977,91€

-Transició Energètica i Acció Climàtica: 23.493,01€

 

SUBVENCIÓ AL CASAL MUNICIPAL D'ARNES

La Diputació de Tarragona ha subvencionat la Projecció de pel-lícules de tots els caps de setmana i festius de l'any 2021 per un import de 9.514,00€.

 

 

SUBVENCIONS E-CATÀLEG 2021

La Diputació de Tarragona ha subvencionat E-CATÀLEG 2021 per un valor de 8.573,00€.

 

SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Dinamització territorial per als anys 2018 i 2019:

"Millora de la oferta turística d'Arnes com a porta d'entrada al Parc Natural dels Ports (zona Área Recreativa i zona Piscina)"

Subvenció atorgada 37.923,41€

 
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2020
 

La Diputació de Tarragona ha subvencionat les Activitats Culturals 2020 per un valor de 7.000,00€

 

Pla d'Acció Municipal 2020 (PAM)

-Despeses corrents: 19.067,89€

-Plataforma elevadora minusvàlids zona esportiva: 14.771,07€

-Renovació Enllumenat Públic: 18.907,73€

-Sanejament Romanent Tresoreria Ajustat Negatiu: 63.444,67€

 

Protecció de la Salut Pública COVID-19 2020

-COVID Salut Pública: 8.156,33€

 

Projectes i Activitats d'interés Ciutada de carácter singular 

-Activitats de carácter singular: 6.096,00€

 

Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) 

-Enllumenat Public: 14.485,50€

 

Interessos Préstecs

-Interessos Préstecs 2020: 425,03€

 

Millora de les instal-lacions i equipaments consultoris mèdics locals

 

-Consultori Mèdic Local d'Arnes: 1.967,89€

 

Actuacions en gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans

 

-Reducció d'espécies plaga: 1.482,99€

 

Serveis Municipals afectats fenòmens meteorològics i situacions excepcionals

 

-Restitució desperfectes causats temporal GLÒRIA: 50.000,00€

-Restitució paviment existent camí dels Estrets: 4.219,37€

 

 

Control de la qualitat de l'aigua de consum humà

 

-Control de l'aigua 2020: 4.079,70€

 
 
 
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2019
 
-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 612,96€ "Els interessos préstec 2019".

-16ªFesta de la Mel: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 2.880,00€, la 16ª Festa de la Mel.

-Activitats Culturals Singulars: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.027,19€, les activitats culturals singulars 2019.

-INSTAL-LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2019:

Consultoris: 922,25€

-MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ:  

Aigua: 2.634,53€

-CONTROL DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS:    

  Peridomèstics: 2.138,39€ 

-Activitats Culturals Anuals: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 719,63€, les activitats culturals anuals 2019.

-Inversions en equipaments municipals d'interés ciutadà:  5000€

 

PAM 2019

-La Diputació ha subvencionat per un import de 13.636,30€, l'Arranjament, paviment i xarxa aigua potable del Camí Vell d'Horta.

-La Diputació ha subvencionat per un import de 15.790€, el finançament de les actuacions de reparació i conservació de l'equipament municipal.

PISCINA

-La Diputació ha subvencionat per un import de 5.600€ el Finançament actuacions de vigilància a les piscines.

 

 
 
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2018
 
-PEXI 2018: La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.028,02€ "La substitució d'un tram de clavegueram del carrer Camí Vell d'Horta".

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 945,13€ "Els interessos préstec 2018".

-ACTIVITATS CULTURALS I DE CARÀCTER SINGULAR

  Festa Correbous:  1.404€

-PAM 2018:

 Despeses corrents: 23.715,16€

 Amortització préstec de manera extraordinària: 17.827,84€

 Paviment i dotació del servei d'enllumenat c/ Travessera de les Valletes: 18.620€

 Paviment i dotació del servei d'enllumenat continuació c/ Terra Alta: 14.250€

-INSTAL-LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2018:

Adquisició de material: 923,85€

-CONTROL DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS:    

  Peridomèstics: 1.878,19€ 

-INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018:

Nova ubicació Parc Infantil, d'acord amb la normativa vigent: 5.000€ 

-PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA EN ZONES DE BANY:

Piscines: 4.463,45€

-MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 

Manteniment: 4.872,07€

-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2018:

Activitats Culturals 2018: 1.657,32€

-ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR 2018:

Ultra Trail Estels del Sud: 2.588,05€  

 

 

SUBVENCIONS EXCEPCIONALS. DIPUTACIÓ 2016
 
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció excepcional per import de 4.650,88€ per la "Reparació Excepcional i urgent per la restitució de la canonada de desguàs de la piscina".
 
 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2017

-PAM 2017:

    Manteniment: 31.100,50€

    Inversió: 27.033,50€

"REPARACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CANONADA DE DESGUÀS I DE LA SALA DE CLORACIÓ DE LA PISCINA"

Actuació realitzada al municipi d'Arnes, cost total de l'actuació: 35.000€. Amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona (27.033,50€). Finalitzacuó de l'obra: Maig 2018"

    Amortització Préstecs: 40.000€

    Manteniment Secretari: 10.000€

-Equipament del Casal Municipal. 3.461,76€

-Millora de la gestió i qualitat de l'aigua de consum humà:              

            Manteniment. 1.377,30€      Inversió. 1.038,86€

-Protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics i abandonats. 3.500,37€

-PEXI, Serveis Informàtics Ajuntament. 6.995,37€

-Bous. 460,46€

-Activitats Esportives Extraordinàries. 1.225€

-Consultori Mèdic. 1.399,44€-Socorrista Piscina. 5.006,84€ -E-catàleg, grups culturals. 8.658,10€
 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2016

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 4.650,88€ la Reparació excepcional i urgent per la restitució de la canonada de desguàs de la piscina.

-El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 1.648,15€ la 13ª Festa de la Mel. 

 -La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 116,04€ "Els interessos prestec".

-Programa i activitats de foment cultural any 2016:
     Activitats de caràcter Tradicional:  588,63 euros.

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 42.238,80€ "les despeses corrents" corresponents, al Pla d'Acció Municipal.

-Finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016:
     Consultoris mèdics: 2.145,24 euros.

-Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2016:
     Piscines: 6.590,62 euros.

-Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2016:
     Inversions: 557,73 euros.   Manteniment Aigua Potable: 2.176,50€

- Subvencions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. Convocatòria 2016:
     Peridomèctics: 2.703,30 euros.

 

 

 

 

SUBVENCIONS 2015

    

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat a l'Ajuntament d'Arnes, la reparació de la tanca perimetral de l'equipament esportiu, per un import de 7.964,84 euros
 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat a l'Ajuntament d'Arnes, treballs complementaris del Pla Ordenació Urbanística per un import de 9.000,00€.

 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 1.403,71€ la 12ª Festa de la Mel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 42.234,40€ "les despeses corrents" corresponents, al Pla d'Acció Municipal.

  

-La Diputació de Tarragona ha subvencionar per un import de 2.538,68€. "la Protecció de la salut publica per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015, peridomèstics".

 

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.641,26€, "la seguretat a les zones de bany i socorrista a la piscina".

 

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 238,94€ "Els interessos prestec".

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 909,79€ les Activitats Culturals: "Subvenció per a programes i activitats de foment cultural".

 

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat "Actuacions per a la protecció de la salut i per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà":

- Inversions: 1.234,02€

 

- Control de la qualitat de l'Aigua i altres despeses. Manteniment: 1.740,24€

-La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.092,25€ les despeses per a "la millora de les instal-lacions i equipament dels consultoris mèdics locals".

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.975,40€ les inversions per equipaments municipals 2015: "Arranjament piscina municipal"

 

 

- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 7.641,26€ les Piscines d'Arnes: "Subvenció Actuacions de la salut pública per seguretat a zones de banys (platges i piscines)".

 

 

 


 

 

SUBVENCIONS 2014

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 9.000€ "Reparació elements de fusta al Molí de l'Oli"

 


- La Diputació de Tarragona, ha subvencionat "Obres de caràcter urgent a diferents carrers d'Arnes per a la prestació serveis minims", per un import de 27.537,99€.

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 291,51€ els interessos préstec 2014.

 


- Pel Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) la col·locació de baranes en la via pública per un import de 6.975,65€ i l'adequació del jardí del carrer Lluís Companys per un import de 4.486,37€.

 


- Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la Seguretat de bany (piscines i platges) la piscina d'Arnes per un import de 5.545,57€.

 

- El finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals, el Consultori d'Arnes per un import de 4.521,00€.

- Els Programes i Activitats Culturals: Programa i Activitats Culturals Arnes per un import de 1.346,32€.

- La Protecció de la Salut Pública per a la reducció d'animals peridomèstics i control de plagues: la reducció de coloms per un import de 3.039,98€.

- La Protecció de la Salut Pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: El tractament de l'Aigua per un import de 3.562,19€.

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 863,68€ la XI Festa de la Mel.

 

 


 

 

 


SUBVENCIONS 2013

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 2.026,94€ el Control Sanitari d'Aigua per al Consum Humà

 


- La Diputació de Tarragona, a través del PAM 2013, ha subvencionat per un import de 42.238,40€ les Despeses de Manteniment.

 


- El Departament de Presidència de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 4.000€ la construcció d'un Bar al Camp de Futbol.

 


- El Departament de Presidència de la Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 5.000€ la reparació de sots als camins del terme municipal.

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.553,05€ la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues. 

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 461,58€ els interessos préstec 2013. 

 


- La Diputació de Tarragona ha subvencionat per un import de 3.000€ les despeses per fer front al manteniment i funcionament de la piscina municipal i 6.000€ per inversió a la piscina municipal.

  
 
 
 
 

 

-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."
 
-La Diputació de Tarragona  ha subvencionat per un import de 11.462,00€ "la reforma i millora dels equipaments esportius."

 

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2017

-PEXI, Serveis Informàtics Ajuntament. 7.384€

-Bous. 460,46€

-Activitats Esportives Extraordinàries. 1.225€ -Consultori Mèdic. 1.399,44€ -Socorrista Piscina. 5.006,84€ -E-catàleg, grups culturals. 8.658,10€

 

 

SUBVENCIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Arnes una subvenció, amb un import d'11.000,00 euros, per a la realització d'un contracte de treball en pràctiques, destinat a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta accció compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil 2014-2020. El contracte, a jornada completa, té una durada de 6 mesos.
 

 

 

 
 

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2018
 
 

-PAM 2018:

 Despeses corrents: 23.715,16€

 Amortització préstec de manera extraordinària: 17.827,84€

 Paviment i dotació del servei d'enllumenat c/ Travessera de les Valletes: 18.620€

 Paviment i dotació del servei d'enllumenat continuació c/ Terra Alta: 14.250€

-INSTAL-LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2018:

Adquisició de material: 923,85€

-CONTROL DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS:    

  Peridomèstics: 1.878,19€ 

-INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018:

Nova ubicació Parc Infantil, d'acord amb la normativa vigent: 5.000€ 

-PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA EN ZONES DE BANY:

Piscines: 4.463,45€

-MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 

Manteniment: 4.872,07€

-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2018:

Activitats Culturals 2018: 1.657,32€

-ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR 2018:

Ultra Trail Estels del Sud: 2.588,05€